Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme: Martin Berger (PÁRTY BESKYDY), IČO: 17372127, Žabeň 131, 739 25 Žabeň

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“) uvádíme následující informace  o zpracování osobních údajů. 

1.     Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů

1.1.  Poskytovatel – Martin Berger (PÁRTY BESKYDY), IČ: 17372127, Žabeň 131, 739 25 Žabeň, jakožto provozovatel půjčovny party vybavení PÁRTY BESKYDY včetně internetových stránek dostupných na adrese (URL) https://www.partybeskydy.cz (dále jen „Web“) vystupuje vůči svým Zákazníkům jako tzv. správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení. V případě dotazů, žádostí nebo námitek vztahujících se ke zpracování osobních údajů se prosím obraťte na naše níže uvedené kontaktní údaje:

písemný kontakt:

Martin Berger, Žabeň 131, 739 25 Žabeň

elektronický kontakt:

info@partybeskydy.cz

telefonický kontakt: 

+420 721 105 790 

1.2.   Pověřenec pro ochranu osobních údajů u nás nepůsobí, neboť nejsou splněny požadavky pro jmenování pověřence ve smyslu čl. 37 Nařízení.

2.     Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování, doba uložení

2.1.       Vaše osobní údaje jsme oprávněni i bez vašeho souhlasu zpracovávat:

2.1.1   v rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností vyplývajících z Nájemní smlouvy a z procesu jejího uzavření včetně rezervace,

2.1.2   v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis;

2.1.3   v rozsahu nezbytném pro výkon našich oprávněných zájmů, spočívajících v přímém marketingu.

2.2.       Zpracování pro splnění Nájemní smlouvy a pro účely jejího uzavření

2.2.1   Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom s Vámi mohli uzavřít nájemní smlouvu, abychom mohli zaevidovat Vaši poptávku a přijatou platbu zálohy, a dále za účelem splnění našich povinností z Nájemní smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení). Tímto způsobem zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení), adresní a kontaktní údaje (adresu bydliště, adresu instalace párty vybavení, e-mailovou adresu, tel. číslo) a popisné údaje (zejm. číslo účtu nebo akademický titul).

2.2.2 Účelem zpracování osobních údajů je evidence rezervace, uzavření nájemní smlouvy a následné splnění našich povinností z nájemní smlouvy, zejména poskytnutí párty vybavení, přijetí a zaúčtování platby, převzetí párty vybavení a vyřízení reklamací a nároků z vad párty vybavení.

2.2.3  Doba uložení: Po dobu nezbytnou pro splnění našich povinností z Nájemní smlouvy, případně po dobu trvání nároků, které z Nájemní smlouvy vyplývají.

2.3.       Zpracování pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis

2.3.1  Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).

2.3.2  Vystavujeme účetní a daňové doklady, které jsme povinni uchovávat a archivovat po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.). Další povinnosti nám vyplývají z občanského zákoníku, zejména z právní úpravy tzv. spotřebitelských smluv a odpovědnosti za vady párty vybavení.

2.3.3 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění našich zákonných povinností zejména v oblasti účetnictví a daňových předpisů, a dále vyřizování případných reklamací vad párty vybavení.

2.3.4  Doba uložení: Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

2.4.       Zpracování pro účely výkonu oprávněných zájmů za účelem přímého marketingu

2.4.1 Vaše osobní údaje dále zpracováváme, protože je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení) za účelem provádění přímého marketingu, a to v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa.

2.4.2 Na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy můžeme posílat e-mailový newsletter (obchodní sdělení), pouze však s nabídkou našich vlastních služeb – nebudeme Vám zasílat žádné nabídky třetích stran. Zasílání newsletteru máte možnost odmítnout při poskytnutí e-mailové adresy a v každém jednotlivém newsletteru.

2.4.3 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je možnost informovat Vás o nových cenách našich služeb, zvláštních akcích a novém vybavení, a to formou telefonátu nebo e-mailového newsletteru ve smyslu předchozího článku. Toto považujeme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Proti tomuto způsobu zpracování osobních údajů můžete podat námitky (viz článek 5.5) a zpracování pro tento účel tak ukončit. Námitky proti užití e-mailové adresy k tomuto způsobu jsou podány rovněž odhlášením z odběru newsletteru. Námitce proti tomuto způsobu zpracování osobních údajů bude z naší strany vždy vyhověno.

Pouze na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s užíváním Cookies nebo síťových identifikátorů:

2.5.       Cookies a údaje o návštěvě Webu

2.5.1   V případě Vašeho souhlasu s užíváním cookies budeme shromažďovat informace o tom, jaké máte při užívání webu preference a jak web používáte. Přitom budeme shromažďovat následující údaje:  

§ IP adresa, datum a čas návštěvy a dobu návštěvy stránky,

§ zdrojové URL (stránka, z které přicházíte),

§ seznam navštívených stránek

§ informace o zařízení a prohlížeči (typ a verze prohlížeče, operační systém atd.).

3.     Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

3.1.       Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám, tzn. příjemcům osobních údajů, zejména za účelem zajištění provozu webu a za účelem splnění našich povinností z nájemní smlouvy.

3.2.       Příjemci osobních údajů mohou být:

3.2.1   externí poskytovatel email-hostingových služeb jakožto zpracovatel osobních údajů;

3.2.2   pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení a případné přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí;

3.2.3   orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři, pokud je to nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti.

4.     Předávání osobních údajů do třetích zemí

4.1.       Osobní údaje zpracováváme v České republice, případně v členských státech EU a nepředáváme je do žádných třetích zemí mimo území EU, a to ani v rámci využívání hostingových služeb.

5.     Vaše práva v souvislosti s tím, že zpracováváme Vaše osobní údaje

5.1.       Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále uvádíme Vaše práva, která máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

5.2.       Právo na přístup k osobním údajům

5.2.1   Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako tzv. subjektu údajů, a to za podmínek uvedených v článku 15 Nařízení.

5.2.2   Zákazníkům poskytneme přehled námi zpracovávaných osobních údajů na základě jejich žádosti o přístup ve smyslu tohoto čl. 5.2.

5.3.       Právo na opravu osobních údajů

5.3.1   Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.

5.4.       Právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování

5.4.1   Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, avšak pouze pokud k tomu existuje některý z důvodů, které jsou uvedeny v čl. 17 Nařízení.

5.4.2   Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 Nařízení, tedy

§ pokud popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli jejich přesnost
ověřit,

§ zpracování osobních údajů je dle Vašeho názoru protiprávní, ale přitom odmítáte provedení úplného výmazu osobních údajů, anebo

§  osobní údaje již nepotřebujeme pro stanovené účely zpracování, ale Vy je nadále požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.

5.5.       Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají

5.5.1   Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy pro účely našich oprávněných zájmů; v případě, že dochází k činnosti zpracování založené na oprávněných zájmech, budete o takové činnosti informováni.

5.5.2   Námitka proti zpracování osobních údajů se podává písemně nebo e-mailem na výše uvedené kontaktní údaje, přičemž automaticky neznamená, že dojde k zastavení zpracování. Na základě podané námitky provedeme balanční test, jímž vyhodnotíme, zda Vaše práva a svobody převažují nad našimi oprávněnými zájmy, a podle výsledku tohoto hodnocení zpracování zastavíme, či nikoliv. O výsledku balančního testu je žadatel informován. V případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (čl. 2.4) máme za to, že práva a svobody žadatele vždy převažují nad naším oprávněným zájmem na přímém marketingu a této námitce je vždy vyhověno.

5.6.       Právo na přenositelnost osobních údajů

5.6.1   Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom Vám v tom bránili.

5.6.2   Máte rovněž právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.

5.7.       Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

5.7.1   Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

5.8.       Právo podat stížnost u dozorového úřadu

5.8.1.   Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

         Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 

www.uoou.cz

5.9.       Jak právo uplatnit

5.9.1   Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na adresách uvedených v čl. 1 shora. Upozorňujeme na to, že jsme v případě jakýchkoli pochybností oprávněni požadovat ověřit totožnosti toho, kdo právo uplatňuje. Práva dle tohoto článku nelze uplatnit telefonicky z důvodu nedostatečné možnosti ověření identity žadatele.

Nezávazná poptávka

Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů.